รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2565 13:15:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 10 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 25,597,443,434
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 3
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.024
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 8,354,426,537
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 17,243,016,897

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 25,597,443,434
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 8,354,426,537
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 17,243,016,897
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 200,506,236.89
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,584,380.46
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจัดพิมพ์หนังสือจัดสรร  228,000.00 บาท
งานนายทะเบียน        1,106,380.46 บาท
ค่าจดทะเบียน            250,000.00 บาท
รวม                  1,584,380.46 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 198,921,856.43
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชำนาญ วังตาล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้