รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2565 18:21:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP220502
                วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ตามที่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ไปแล้วนั้น
  บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.alt.co.th ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                       ขอแสดงความนับถือ                          (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                     รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้