รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BIZ เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
BIZ
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 200,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 400,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 200,278,785
ทุนใหม่ (บาท)                    : 300,139,392.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 600,278,785
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BIZ-W1) จำนวน 209,250 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 313,875 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.50
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.66667
วันใช้สิทธิ                      : 29 เม.ย. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 199,964,910 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 2 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________