รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2565 08:16:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AQ เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 42,664,597,884.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,329,195,769
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,354,426,537
ทุนใหม่ (บาท)                    : 46,841,811,153.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 93,683,622,306
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 10 : 3
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.024
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________