รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2565 17:07:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน บนเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
GROREIT
แหล่งข่าว
GROREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ จท. 17/2565
            วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน 
บนเว็บไซต์ของบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้
ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ("กองทรัสต์") ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในการนี้ บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของกองทรัสต์ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.one-asset.com
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ


  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดฝ่ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02-659-8847 หรือ 8850
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้