รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2565 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 45.0092% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 45.0092% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.0935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.5369% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.0935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.5369% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.3704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 6.2149% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 33.4572% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.0042% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.2026% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 32.5229% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว สวิตา แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.0042% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.2631% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 32.5229% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.0042% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.1469% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.9175% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 32.5229% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง ฆรณี อารีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.5554% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.2439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.1759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.8044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ดนุช ยนตรรักษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4416% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1.348% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.1759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.8044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ญาณิดา อารีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.5894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.2439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.1759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.8044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชุติพาสน์ อารีกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.5894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.2439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.1759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.8044% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------