รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2565 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ ACAP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 และเพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 13 พ.ค. 2565
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2565
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2565
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ                      :
- ACAP ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เนื่องจากศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
- หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
- ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
______________________________________________________________________