รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2565 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)
 - บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (HEMP)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2565
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ                      :
- ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
______________________________________________________________________