รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2565 20:29:00
หัวข้อข่าว
รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ VP220503

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (1) และ (2)

 
ด้วยบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล
(Data Centers) ตามความต้องการของลูกค้า
โดยบริษัทได้ตกลงเข้าทำสัญญากับลูกค้าในการให้บริการโครงข่ายเป็นระยะเวลา 5-10 ปี
โดยมีเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องชำระค่าบริการโครงข่ายตลอดอายุสัญญาแก่บริษัทเป็นการล่วงหน้า
และบริษัทต้องรักษาความลับแห่งสัญญาโดยเคร่งครัด
เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาดังกล่าว 
บริษัทต้องมีการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม
โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว
ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็น รายการประเภทที่ 2 
ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และทำหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นให้ทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า 
ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยไม่ละเมิดต่อสัญญาการรักษาความลับที่บริษัทได้ตกลงเข้าผูก
พัน ทั้งนี้ได้ยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ
          
          สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์
          รองกรรมการผู้อำนวยการ
          สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้