รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 08:01:00
หัวข้อข่าว
19 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ VIBHA-W3
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
(VIBHA-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 19 พ.ค. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 14 มิ.ย. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 20 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 30 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 15 มิ.ย. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________