รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 08:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ค. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 13 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 พ.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 พ.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 
51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,131,322,132
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,131,322,132
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 1,131,322,132
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง (เพิ่มเติม)                   : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 พ.ค. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 1,131,322,132
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 1,131,322,132
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 12.00 : 1.00
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)            
                   : 17 มิ.ย. 2565
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ                            
                  : 16 มิ.ย. 2565
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                        : VIBHA-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                         : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 3.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้