รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 12:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มวาระการประชุมของการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template ครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
LEO
แหล่งข่าว
LEO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 พ.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 พ.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 พ.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 42,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 42,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 42,500,000
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง (เพิ่มเติม)                   : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 ก.พ. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร             :
    จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public
Offering: PPO) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (LEO-W1)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 25,500,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 25,500,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                        : LEO-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                         : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 22.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม (PPO)
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 255,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 17,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ)         : 1,255.00 : 1.00
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record date) (เพิ่มเติม)      
                     : 31 พ.ค. 2565
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ          : 30 พ.ค. 2565
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 1,000.00
  วันเสนอขาย (เพิ่มเติม)              : วันที่ 27 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 04 ก.ค. 2565
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   ชื่อหุ้นกู้                              : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ลีโอ 
โกลบอล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)
   อายุหุ้นกู้                    :
    1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) 
หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด 
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน
("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า
15.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ")
โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่
กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
Record Date และ วันเสนอขาย : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 
1.  มีมติกำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษั
ท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LEO-W1) (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
และกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รวม 6 วันทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้