รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 18:00:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 17 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 4,875,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 4,875,000
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
  3,064,285
  3,064,285
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
  3,064,285
  3,064,285
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
  3,064,285
  3,064,285
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
  5,000,357
  5,000,357
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  48,571,428
  48,571,428
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 132,007,509
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 28.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 67,639,640
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 64,367,869

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 132,007,509
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 67,639,640
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 64,367,869
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,893,909,920.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,893,909,920.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้