รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 20:05:00
หัวข้อข่าว
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเข้าลงทุนใน บมจ. เธียรสุรัตน์ บจก. เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง และ บจก. ดับเบิ้ลเซเว่น (แก้ไข 1)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 เม.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 67,639,640
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 67,639,640
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,875,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.36
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : น.ส.สวิตา แจ้งอยู่
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,064,285
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.22
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,064,285
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.22
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 3,064,285
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.22
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 5,000,357
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.37
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 48,571,428
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 3.57
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 06 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 67,639,640
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้