รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2565 20:25:00
หัวข้อข่าว
รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ปรับปรุง)
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ VP220504

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ปรับปรุง)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (1) และ (2)
 
ด้วยบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างวางระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล
(Data Centers) ตามความต้องการของลูกค้า
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนภายใต้งบประมาณก่อสร้าง 600 ล้านบาท

มูลค่าขนาดรายการลงทุนที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน คือเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีขนาดคิดเป็นร้อยละ 21.36 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2
มูลค่างบประมาณการลงทุน           600.00 ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  2,805.87 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน/สินทรัพย์รวม      600.00/2,805.87 =  21.38%
ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการอนุมัติการลงทุนอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
 
เนื่องด้วยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และทำหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นให้ทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
โดยยึดผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

           ขอแสดงความนับถือ

          สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์
          รองกรรมการผู้อำนวยการ
          สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้