รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2565 08:17:00
หัวข้อข่าว
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 และการเข้าลงทุนใน บจก. ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) บจก. เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย และบจก. เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย (แก้ไข 1)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 04 พ.ค. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 6,001,712
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 6,001,712
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 937,545
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.07
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 776,739
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.06
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,287,428
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 0.33
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 28.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 09 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 6,001,712
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้