รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2565 08:24:00
หัวข้อข่าว
รับทราบการทำเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง (แก้ไข)                    : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (TNL)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ (แก้ไข)             : วันที่ 30 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 04 ก.ค. 2565
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 21.10
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 21.0435575
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (แก้ไข)        : 06 ก.ค. 2565
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้