รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2565 12:43:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
2S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 499,997,946
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 49,998,008
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 449,999,938
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : 
คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในคราวต่อไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 499,997,946
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 49,998,008
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 449,999,938
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจ

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้