รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ค. 2565 12:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ RS-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
RS
แหล่งข่าว
RS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 พ.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RS-W4
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 28.611
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0136
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://ir.rs.co.th/th/downloads/rs-w4
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 27
อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อ : ส่วนงาน
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 0 2037 8150
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวิทวัส เวชชบุษกร
ตำแหน่ง                       : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้