รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ค. 2565 07:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 211,030,866.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 422,061,732
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,433,691
ทุนใหม่ (บาท)                    : 211,747,711.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 423,495,423
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2565 รวม 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,433,691 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 716.8455
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.395
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 13 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________