รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ค. 2565 17:15:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
SMD
แหล่งข่าว
SMD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 20 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 10,700,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 10,683,817
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 16,183
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาลดทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในคราวต่อไป

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 10,700,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 10,683,817
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 16,183
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้