รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SMD เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
SMD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) (SMD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 107,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 214,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,683,817
ทุนใหม่ (บาท)                    : 112,341,908.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 224,683,817
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________