รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2565 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 211,747,711.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 423,495,423
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,632,326
ทุนใหม่ (บาท)                    : 215,063,874.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 430,127,749
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,679,175 หุ้น
และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2,000 หน่วย
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,471,670 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 735.835
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.359
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 17 พ.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,481,481 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 740.7405
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.35
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 18 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________