รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2565 08:35:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP, NP หุ้น SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบ Q1/65, เพิ่มเหตุการขึ้น C และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 24 พ.ค. 2565
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 25 พ.ค. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 25 พ.ค. 2565
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
- ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) 
กรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น ต่อมาวันที่ 23
พฤษภาคม 2565 บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 25 พ.ค. 2565
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ                      :
- SMK ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 = (27,226) ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน โดยขอให้ศึกษาข้อมูลจากงบการเงินไตรมาส 1
ปี 2565 ของบริษัทที่นำส่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
- หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
(คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) 
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
- ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
______________________________________________________________________