รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2565 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 717,558,827.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,435,117,655
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 23,894,620
ทุนใหม่ (บาท)                    : 729,506,137.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,459,012,275
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 
23,330,897 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 23,894,620 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02418
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 41.00832
วันใช้สิทธิ                      : 13 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________