รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2565 17:26:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ TQR
หลักทรัพย์
TQR
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TQR
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________