รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 215,063,874.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 430,127,749
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,972,905
ทุนใหม่ (บาท)                    : 216,550,327.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 433,100,654
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,481,481 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 740.7405
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.35
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 23 พ.ค. 2565
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,491,424 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 745.712
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.341
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 24 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________