รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2565 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 8,041,082,611.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,041,082,611
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,486,732,300
ทุนใหม่ (บาท)                    : 11,527,814,911.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,527,814,911
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 39 ราย
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.90
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 12 เม.ย. 2565
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 19 เม.ย. 2565
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 03 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 พ.ค. 2565
______________________________________________________________________