รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2565 07:58:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5)
หลักทรัพย์
ADVANC
แหล่งข่าว
ADVANC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 31 พ.ค. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์
 อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ESOP 5)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 283,945
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 201,541
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 160.434
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 25 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 283,945
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 558,781หมายเหตุ                      :
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 
ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์
ที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,410,500 หน่วย
และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,410,500 หุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้