รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 216,550,327.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 433,100,654
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 7,309,941
ทุนใหม่ (บาท)                    : 220,205,297.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 440,410,595
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2565 จำนวน 10,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,309,941 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 730.9941
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 1.368
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 25 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________