รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2565 21:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าและมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและข้อสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 มี.ค. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 มี.ค. 2565
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 เม.ย. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

หมายเหตุ                      :
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 1.60 และ 0.40 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไป (PO)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,120,000
  วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย          : 30 มิ.ย. 2565
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 16 มิ.ย. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)         : 15 มิ.ย. 2565
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น 
ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
(ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้น
ส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,885,000 หุ้น
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้