รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2565 08:09:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CHAYO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 509,776,009.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,019,552,018
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 46,805,388
ทุนใหม่ (บาท)                    : 533,178,703.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,066,357,406
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล 33,978,296 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 30 : 1
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHAYO-W1) จำนวน 
9,920,461 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,827,092 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.293
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.025
วันใช้สิทธิ                      : 27 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________