รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2565 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PDG เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
PDG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) (PDG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 135,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 270,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 26,999,929
ทุนใหม่ (บาท)                    : 148,499,964.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 296,999,929
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________