รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2565 08:15:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
CPH
แหล่งข่าว
CPH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ขอให้บริษัท 
คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน ) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น
บริษัทฯขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใด ๆ 
นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้มีการเผยแพร่สารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้
หากมีข้อมูลหรือพัฒนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของราคาหลักทรัพย์
บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายบุญชู พงษ์เฉลิม )
                  ประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้