รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2565 08:22:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน THL ให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บัดนี้
ใกล้ครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ THL เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย หาก THL
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________