รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2565 20:11:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NUSA-WC (F53-5)
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
NUSA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 มิ.ย. 2565

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : NUSA-WC
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ณุศาศิริ
 จำกัด (มหาชน) (NUSA-WC)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 100,000,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 0
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.135
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 0.881
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2565
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 113,500,000
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 53,999,087
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิษณุ เทพเจริญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมพิจิตร  ชัยชนะจารักษ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้