รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2565 12:52:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
หลักทรัพย์
CHAYO
แหล่งข่าว
CHAYO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มิ.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHAYO-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 9.599
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.067
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.chayo555.com/th/investor-relations/shareholder/warrant-information
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์: 02-016-4499 โทรสาร: 02-001-2555
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์
ตำแหน่ง                       : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้