รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2565 19:21:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MVP-W1
หลักทรัพย์
MVP
แหล่งข่าว
MVP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ MVP-W1 ครั้งที่ 3
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มิ.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MVP-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.1528
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0409
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.mvisioncorp.com/th/?page_id=11251#1631457108452-2557575e-a067
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 
089-124-
6344 ,
นางสาวอนันตญา ลิ้มแพร่พันธ์หมายเลขโทรศัพท์ 062-317-
7686
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายโอภาส เฉิดพันธุ์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้