รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ADVANC เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
ADVANC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
(ADVANC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,973,925,791.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,973,925,791
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 283,945
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,974,209,736.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,974,209,736
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 5) จำนวน 283,945 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 283,945 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 160.434
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 25 พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________