รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 มิ.ย. 2565 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PORT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : PORT-W2
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 08 มิ.ย. 2565
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 151,799,787
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 3.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 12 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 พฤษภาคม 
2565)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 มิ.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 พ.ค. 2566
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ PORT-W2
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ PORT-W2
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________