รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2565 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PORT เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
PORT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 303,599,955.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,199,911
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 21
ทุนใหม่ (บาท)                    : 303,599,966.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 607,199,932
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PORT-W1) จำนวน 20 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.09999
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.9091
วันใช้สิทธิ                      : 27 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________