รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2565 17:13:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ XPG-W4
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
XPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 มิ.ย. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : XPG-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.815
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 6.621
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.xspringcapital.com/form
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
คุณรวิวรรณ ทองสิงห์ และ คุณรัชนี เทียนเสม  
โทรศัพท์: 0-2695-5036 และ 0-2695-5513
E-mail: RaviwanT@krungthaixspring.com และ
RachaneeT@krungthaixspring.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาววรางคณา อัครสถาพร
ตำแหน่ง                       : ผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้