รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มิ.ย. 2565 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
RAM
แหล่งข่าว
RAM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มิ.ย. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มิ.ย. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 มิ.ย. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 มิ.ย. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 60,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 60,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 60,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 5.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 60,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้