รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2565 07:30:00
หัวข้อข่าว
15 มิถุนายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ MILL-W4
หลักทรัพย์
MILL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MILL-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 15 มิ.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 20 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 11 ก.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 16 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 08 ก.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 12 ก.ค. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________