รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2565 08:34:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ PE ก่อนเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของ PE เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 14 -22 
มิถุนายน 2565 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ PE
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวบริษัทวันที่ 2 มิถุนายน 2565)
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________