รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2565 09:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
TOP
แหล่งข่าว
TOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.พ. 2565
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 275,120,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ประชาชนทั่วไป (PO)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,120,000
  วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย          : 30 มิ.ย. 2565
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)         : 15 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อ      ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) 
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2565
ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกครั้งเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดมีความเหมาะสม
และจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น 
ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
(ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้น
ส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) (หากมี) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35,885,000 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้