รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2565 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
RATCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ลุชัย ภุขันอนันต์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.1775% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.2008% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1775% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.2008% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย วิริยะประกันภัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0377% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9817% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0377% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9817% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย จตุพจน์ วิชาญจิตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.9901% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.0415% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.9901% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.0415% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.5246% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.0773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.5718% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.1506% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.8267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.8267% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.6947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.5485% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.5233% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.3042% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.7819% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1588% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0483% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1588% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0483% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0727% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0727% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.7721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.7721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.7721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.7721% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.5847% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.5375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 1.5847% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.5375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.1982% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.6703% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.1982% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.6703% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.3978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1274% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.3978% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1274% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

13. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.2254% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.2254% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 61.4569% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 61.4569% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

14. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 61.4569% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 61.4569% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9899% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

15. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.0558% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.0559% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.0558% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.0559% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

16. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.7637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.7643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.7637% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.7643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

17. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.6413% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.8276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.6413% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.8276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

18. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.1228% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.7259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.6402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 27.4508% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

19. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.6413% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.8276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.6413% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.8276% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

20. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.1469% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.6402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 26.5165% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

21. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย น.ส. สวิตา แจ้งอยู่
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.3704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1.8926% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.6402% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 26.5165% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

22. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.5499% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.4628% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.5499% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 49.9971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

23. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.5499% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 15.2346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.5499% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 15.2346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

24. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.2346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.2346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 10% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

25. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.5962% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.1861% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.5962% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.1861% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

26. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 19.4879% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.9972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 19.4879% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.9972% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

27. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.6868% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.3736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.6868% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.3736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

28. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.194% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.9387% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.194% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.9387% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

29. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 19.8259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.8259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

30. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2186% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1806% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2186% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1806% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

31. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 9.1947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.1947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

32. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.0397% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.0397% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

33. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง จันทิรา ลือสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.7331% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.3945% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.7331% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.3945% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

34. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อัยลดา ชินวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 13.8358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.8358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.8358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.8358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

35. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ซุง ซิก ฮอง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.3401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.7584% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.3401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 9.7584% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------