รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มิ.ย. 2565 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
NUSA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 11,527,814,911.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,527,814,911
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 113,500,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 11,641,314,911.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,641,314,911
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WC) จำนวน 
100,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 113,500,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.135
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.881
วันใช้สิทธิ                      : 31 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________