รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2565 06:30:00
หัวข้อข่าว
การออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) จำนวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
หลักทรัพย์
BBL
แหล่งข่าว
BBL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") สาขาฮ่องกง 
ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(Trustee) ภายใต้โครงการ US$7,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร
ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.300 ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม
750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้