รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มิ.ย. 2565 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SABUY เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,416,749,146.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,416,749,146
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,414,589
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,431,163,735.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,431,163,735
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : บุคคลในวงจำกัด 2 ราย คือ 1. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 
จำนวน 7,518,584 หุ้น 2. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,896,005 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 28.25
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 13 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________